Polskie Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów

Forum

 • RODO
  zamieszczam syntetyczny komentarz naszego kolegi Witka: 1. nie ma potrzeby zbierania zgody na przetwarzanie danych klientów, ...

  Maciek - 2018-05-18 18:17:36.197

 • Nadzwyczajny Zjazd Biegłych Rewidentów
  Na w stępie ważny komunikat : Szanowni Państwo, Delegaci, Szanowni Państwo zostaliście wybrani przez Walne Zgromadzenie Biegł...

  administrator - 2018-05-18 17:52:57.944

 • Klub biegłego rewidenta
  Dzisiaj spotkanie Klubu biegłego rewidenta przy O/W-wa. Zaproszeni goście do członkowie KRBR : Prezes Krzysztof Burnos oraz B...

  maciejs - 2017-02-20 15:01:45.335

 • Przykład
  W dniu jutrzejszym odbędzie się drugie spotkania podkomisji finansów w sprawie ustawy o biegłych rewidentach

  admin - 2017-01-24 14:33:23.437

Nowy temat

Aktualności

 • Zadania Zespołu PSBR ds. postępowań dyscyplinarnych
  Aktywna obrona i pomoc w sprawach spornych
  W dniu 21 czerwca 2017 roku weszła w życie nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.  
  Nowa ustawa ma m.in. służyć wzmocnieniu obiektywizmu i niezależności firm audytorskich oraz biegłych rewidentów oraz prowadzić do ograniczania konfliktu interesów między biegłymi rewidentami  i firmami audytorskimi, a jednostkami badanymi, ale także zwiększa wymogi wobec biegłych rewidentów i rozszerza oraz zaostrza konsekwencje z tytułu popełnienia błędów lub niedopatrzeń w zakresie badania oraz prowadzenia firm audytorskich.  
  Na podstawie artykułu 25 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1089) do zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów należy m.in.:  
  1) Reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych.
  2) Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych przeciwko biegłym rewidentom przeprowadzającym badania jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego.
  3) Nakładanie kar administracyjnych na firmy audytorskie.
  Naprzeciw biegłym rewidentom wychodzi Polskie Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów.
  Stowarzyszenie ma na celu m. in. ochronę praw i reprezentowanie interesów jego członków wobec organów administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organizacji,  a także udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.
  Cele Stowarzyszenia są realizowane m.in. poprzez współdziałanie z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów w zakresie wspierania małych i średnich firm audytorskich, tworzenie grup roboczych w ramach Stowarzyszenia, świadczenie usług doradczych na rzecz członków Stowarzyszenia oraz organizowanie w uzasadnionych przypadkach pomocy materialnej dla członków Stowarzyszenia.
  Aktywną obronę i pomoc w sprawach spornych realizuje Zespół ds. postępowań dyscyplinarnych,  do którego zadań należą m.in.:
  1) Pomoc w postępowaniach, związanych z wykonywaniem działalności audytorskiej,  w tym dyscyplinarnych. 2) Obrona i pomoc w sprawach spornych. 3) Organizowanie pomocy dla biegłych rewidentów w indywidualnych sprawach. 4) Organizacja pomocy indywidualnej przy weryfikacji polityki kontroli wewnętrznej zgodnie  z MSKJ 1 lub przygotowania do kontroli z KKN lub KNA.  5) Zamieszczanie materiałów wzorów dokumentów pomocnych w organizowaniu kontroli w firmie audytorskiej – (wzory najbardziej użyteczne tylko dla członków). 6) Instruktaż z zakresu ograniczeń wykonywania kontroli. 7) Inne kwestie i zagadnienia związane z postepowaniem dyscyplinarnym, kontrolą w zależności od potrzeb.

  Do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego udział w postępowaniu może zgłosić przedstawiciel społeczny (organizacji społecznej, w tym również SPBR), jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi organizacji stowarzyszenia.  
  Dopuszczony do udziału w postępowaniu sądowym przedstawiciel społeczny (organizacji społecznej) może uczestniczyć w rozprawie, wypowiadać się i składać oświadczenia na piśmie, (art. 90-91 K.p.k.).

  Szanowny Audytorze!!!
  Czy wiesz, że:
  Biegły rewident, we wszystkich stadiach postępowania dyscyplinarnego ma prawo do obrony.  
  Nie musisz poddawać się – Przyjdź do nas - Pomożemy
  Możesz skorzystać z obrońcy wybranego lub obrońcy z urzędu w zgodzie z przepisami prawa.  
  Dopóki Twoja wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem - jesteś niewinny.
  Gwarantuje Tobie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
  Przyjdź do nas, otrzymasz wsparcie i pomoc.
  Nie zostań sam.
  Osoby do kontaktu:
  Maria Lech tel. 604561315, e-mail - maria.lech@kancelaria-pro-consult.com Włodzimierz Naumiuk tel. 604135322, e-mail: wn@abakus-audytor.pl


  2017-07-22 13:10:52.603

 • AKTYWNA OBRONA I POMOC


  2017-07-22 13:03:10.477


 • 2017-07-22 13:02:47.788

 • AKTYWNA OBRONA I POMOC

  Zadania Zespołu PSBR ds. postępowań dyscyplinarnych
  Aktywna obrona i pomoc w sprawach spornych
  W dniu 21 czerwca 2017 roku weszła w życie nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.  
  Nowa ustawa ma m.in. służyć wzmocnieniu obiektywizmu i niezależności firm audytorskich oraz biegłych rewidentów oraz prowadzić do ograniczania konfliktu interesów między biegłymi rewidentami  i firmami audytorskimi, a jednostkami badanymi, ale także zwiększa wymogi wobec biegłych rewidentów i rozszerza oraz zaostrza konsekwencje z tytułu popełnienia błędów lub niedopatrzeń w zakresie badania oraz prowadzenia firm audytorskich.  
  Na podstawie artykułu 25 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1089) do zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów należy m.in.:  
  1) Reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych.
  2) Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych przeciwko biegłym rewidentom przeprowadzającym badania jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego.
  3) Nakładanie kar administracyjnych na firmy audytorskie.
  Naprzeciw biegłym rewidentom wychodzi Polskie Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów.
  Stowarzyszenie ma na celu m. in. ochronę praw i reprezentowanie interesów jego członków wobec organów administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organizacji,  a także udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.
  Cele Stowarzyszenia są realizowane m.in. poprzez współdziałanie z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów w zakresie wspierania małych i średnich firm audytorskich, tworzenie grup roboczych w ramach Stowarzyszenia, świadczenie usług doradczych na rzecz członków Stowarzyszenia oraz organizowanie w uzasadnionych przypadkach pomocy materialnej dla członków Stowarzyszenia.
  Aktywną obronę i pomoc w sprawach spornych realizuje Zespół ds. postępowań dyscyplinarnych,  do którego zadań należą m.in.:
  1) Pomoc w postępowaniach, związanych z wykonywaniem działalności audytorskiej,  w tym dyscyplinarnych. 2) Obrona i pomoc w sprawach spornych. 3) Organizowanie pomocy dla biegłych rewidentów w indywidualnych sprawach. 4) Organizacja pomocy indywidualnej przy weryfikacji polityki kontroli wewnętrznej zgodnie  z MSKJ 1 lub przygotowania do kontroli z KKN lub KNA.  5) Zamieszczanie materiałów wzorów dokumentów pomocnych w organizowaniu kontroli w firmie audytorskiej – (wzory najbardziej użyteczne tylko dla członków). 6) Instruktaż z zakresu ograniczeń wykonywania kontroli. 7) Inne kwestie i zagadnienia związane z postepowaniem dyscyplinarnym, kontrolą w zależności od potrzeb.

  Do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego udział w postępowaniu może zgłosić przedstawiciel społeczny (organizacji społecznej, w tym również SPBR), jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi organizacji stowarzyszenia.  
  Dopuszczony do udziału w postępowaniu sądowym przedstawiciel społeczny (organizacji społecznej) może uczestniczyć w rozprawie, wypowiadać się i składać oświadczenia na piśmie, (art. 90-91 K.p.k.).

  Szanowny Audytorze!!!
  Czy wiesz, że:
  Biegły rewident, we wszystkich stadiach postępowania dyscyplinarnego ma prawo do obrony.  
  Nie musisz poddawać się – Przyjdź do nas - Pomożemy
  Możesz skorzystać z obrońcy wybranego lub obrońcy z urzędu w zgodzie z przepisami prawa.  
  Dopóki Twoja wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem - jesteś niewinny.
  Gwarantuje Tobie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
  Przyjdź do nas, otrzymasz wsparcie i pomoc.
  Nie zostań sam.
  Osoby do kontaktu:
  Maria Lech tel. 604561315, e-mail - maria.lech@kancelaria-pro-consult.com Włodzimierz Naumiuk tel. 604135322, e-mail: wn@abakus-audytor.pl


  2017-07-22 13:02:10.993

 • Nasza Ustawa - ostateczny kształt

  2017-07-14 14:54:32.523

 • Podkomisje ds UoBR

  Najbliższe podkomisje finansów publicznych ds UoBR odbędą się 21 g.12.00, 22 g.12.00 i 23 g.15.00

  Przypomnę że na ostatniej podkomisji która zakończyła się na omawianiu około art.70, atmosfera zrobiła się gorąca. Głównie z powodu omawiania postulatów Grupy Płockiej i naszego Stowarzyszenia o uwzględnienie poprawki że : "biegły bierze udział czynny i osobisty w badaniu". W zasadzie zapis postulatywny i trudno sprawdzalny ale czyż udział osobisty biegłego rewidenta nie powinien być oczywisty? Niestety na poziomie ministerialnym zapadły już ustalenia.

  Drugi punkt to audyt wspólny. Uznanie audytu wspólnego jako obligatoryjnego dla dużych JZP miałoby szanse zmienić coś na naszym trudnym rynku, jako zapis fakultatywny raczej nie będzie działał, albo będzie ale nie na korzyść MŚP.  Jest szansa że audyt wspólny będzie funkcjonował jako zachęta do przedłużenia okresu rotacji z 5-ciu do 10-ciu lat. Na najbliższym posiedzeniu m.in. omawianie kar dla biegłych rewidentów...

  MS

  2017-02-20 14:42:33.312